Stadgar

för Tallkrogens Trädgårdsstadsförening


Antagna av föreningen vid årsmöte den 4 april 1973
Reviderade den 16 maj 1989
Reviderade den 16 oktober 2006 § 3.
Antagna vid årsmötet den 18 april 2007
Reviderade stadgar antagna vid höstmötet den 24 oktober 2011
Reviderad stadgar antagna vid höstmötet den 20 oktober 2022 § 3 & 4

§ 1
Föreningen utgör en opolitisk sammanslutning vars ändamål är att tillvarata medlemmarnas intresse i deras egenskap av småstugeinnehavare.

§ 2
Medlemskap i föreningen erhåller efter anmälan till föreningens styrelse envar, som äger eller förhyr småstuga inom Tallkrogens småstugeområde.

§ 3
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Styrelsen består av lägst tre eller högst nio ordinarie ledamöter. I styrelsen ska det finnas en ordförande, en kassör och minst en övrig ledamot. Ordförande och kassör väljs för en tid av två år och avgår växelvis. Övriga ledamöter väljs på ett år. Avgående styrelsemedlem kan återväljas. Styrelsen konstituerar sig omedelbart efter årsmötet. Fyllnadsval till styrelsen görs på föreningsmöte.

§ 4
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper väljs två revisorer samt två suppleanter. Revisorer väljs för en tid av två år och avgår växelvis. Suppleanterna väljs för en tid av ett år. Avgående revisor och suppleant kan återväljas.

§ 5
Föreningens räkenskaper skall föras kalenderårsvis. Bokslut skall vara verkställt senast den sista februari påföljande år. Räkenskaperna och tillhörande handlingar samt av styrelsen avgiven verksamhetsberättelse jämte resultat- och balansräkning för senaste räkenskapsåret överlämnas till revisorerna för granskning. Revisorerna äger rätt att under verksamhetsåret granska föreningens räkenskaper.

§ 6
Föreningens medel skall insättas i bank/plusgiro. Kassören är skyldig att vid ordinarie styrelse och föreningsmöte avlämna skriftlig rapport över föreningens ekonomiska ställning.

§ 7
På årsmötet skall följande ärenden förekomma:
– val av ordförande vid årsmötet
– val av sekreterare vid årsmötet
– val av justeringsmän vid årsmötet
– fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
– framläggande av verksamhets- och revisionsberättelse
– beslut om godkännande av verksamhetsberättelse och balansräkning
– beslut om godkännande av revisionsberättelse
– beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
– förslag till budget kommande året
– val av styrelseledamöter
– val av revisorer och suppleanter
– val av externa representanter i andra föreningar o dyl
– val av valberedning
– fastställande av medlemsavgift för året
– fastställande av arvode till styrelse och revisorer
– motioner ställda till årsmötet
– frågestund

§ 8
Valberedningen skall bestå av minst tre personer, vilka har till uppgift att till nästkommande årsmöte föreslå föreningen dess förtroendemän. Valberedningen skall senast den sista februari skriftligen ha tillställt styrelsen sitt förslag.

§ 9
Val sker med öppen omröstning om inte sluten begärs; valutgången bestäms genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal avgör lotten. Beslut fattas med acklamation, om inte omröstning begäres; omröstning verkställs öppet såvida ej påyrkas att den ska ske slutet. Den mening för vilken de flesta rösterna avgivits, blir föreningens beslut. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§ 10
Föreningens årsmöte hålls årligen före april månads utgång. Extra föreningsmöte hålls då styrelse eller revisorerna finner omständigheterna därtill föranleda eller då minst en femtedel av föreningens medlemmar med uppgivet ändamål därom skriftligen hos styrelsen anhåller. Kallelse till möte skall ske 21 dagar före mötets hållande.

§ 11
Önskar medlem att viss fråga ska behandlas på föreningens möte ska skriftlig framställning därom göras till styrelsen senast 14 dagar före det möte, när den önskas behandlad.

§ 12
Medlem kan genom föreningens beslut uteslutas ur föreningen om han skadar föreningen eller motarbetar dess intresse.

Medlem som för ett år brister i erläggande av stadgade avgifter till föreningen, kan genom styrelsens beslut uteslutas ur föreningen.

Medlem som önskar utträda ur föreningen kan efter skriftlig anhållan till styrelsen erhålla utträde. Medlem som uteslutits eller begärt utträde äger inte inträde i föreningen förrän småstugeägaren (om ej ny ägare tillträtt småstugan) reglerat sina tidigare skyldigheter till föreningen, dock högst två år tillbaka från inträdesdatum.

Inträde sker tidigast ett år efter ansökan inkommit till föreningen.

§ 13
Medlem som förlorar sitt medlemskap, äger inte rätt till föreningens medel.

§ 14
Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar kan väckas av styrelsen, revisorerna eller enskilda medlemmar.

För ändring av föreningens stadgar fordras beslut vid två på varandra följande medlemsmöten, med minst en månads mellanrum, varav det ena är ordinarie årsmöte.

Dylikt förslag skall vara styrelsen tillhanda minst en månad före det styrelsemöte, där det första gången skall behandlas. Beslut om stadgeändring fattas med minst två tredjedels majoritet.

§ 15
För upplösning av Tallkrogens Trädgårdsstadsförening erfordras beslut med tre fjärdedels majoritet av två på varandra följande ordinarie möten. Vid det senare av dessa skall på förslag av styrelsen jämväl bestämmas hur det ska förfaras med föreningens tillgångar.