Årsmöte 2019

Protokoll för vid Årsmöte den 26 mars 2019 i Tallkrogens Trädgårdsstadsförening

Plats: Tallkrogens skola, matsalen

1. Årsmötets öppnande

Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Camilla Bergman.

2. Frågan om mötets behöriga utlysning

Kallelse och dagordning har gått ut i Tallkrogsbladet. Mötet förklarades behörigen utlyst.

3. Fastställande av dagordning

Årsmötet fastställde dagordningen.

4. Val av ordförande för mötet

Ulrika Westerlund valdes till ordförande för mötet.

5. Val av sekreterare

Inga Lundén valdes till sekreterare för mötet.

6. Val av justerare tillika rösträknare

Till justerare tillika rösträknare valdes Bengt Gustavsson och Pelle Andersson.

7. Framläggande av verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen fanns i tryck och kommenterades kort av sekreteraren Inga Lundén.

8. Framläggande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning fanns i tryck och kommenterades av kassören Christer Karlsson.

Föreningen har under året investerat i ökad synlighet och renodlat sin logotyp som används på

nya dekaler till brevlådor, Tallkrogsbladets huvud och en ”hajfena” till föreningens evenemang.

9. Revisionsberättelse

Föreningens revisor Hugo Blom föredrog revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen fastställdes.

10. Beslut om godkännande av verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkning

Årsmötet beslöt att godkänna verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

12. Förslag till budget och verksamhetsplan

Ordförande Camilla Bergman föredrog budget och verksamhetsplan.

13. Val av ordförande och kassör på ett år

Ordförande Camilla Bergman och kassör Christer Karlsson omvaldes på ett år.

14. Val av tre ordinarie ledamöter på ett år

Styrelseledamöterna Anders Lehto och Inga Lundén omvaldes och Henrik Feldt invaldes.

Samtliga på ett år.

15. Val av revisorer på ett år

Revisorerna Hugo Blom och Yvonne Rydén omvaldes.

16. Val av revisorssuppleant på ett år

Christine Tungelstedt valdes till suppleant.

17. Val av valberedning på ett år

Christine Tungelstedt omvaldes till sammankallande och föreningen söker därefter efter fler

ledamöter.

18. Övriga uppdrag

Huvudkvartersombud: Christine Tungelstedt.

Övriga kvartersombud:

  1. Gunilla Karlén

  2. Ronny Mellgren

 1. Margareth Brodén

 2. Björn Betzholz

 3. Christine Tungelstedt

 4. Sonja Johansson Nordström

 5. Hugo Blom.

 6. Vakant

Kommunikation (Hemsidan, Facebook och Instagram): Gunilla Karlén.

Tallkrogsbladet: Marie Kry redaktör, Henrik Feldt grafisk form, Christine Tungelstedt distribution

Aktiviteter:

  • Boule: Björn Betzholz,

  • Cirkelstudie Tallkrogen: Christine Tungelstedt,

  • Grannsamverkan: Björn Betzholz,

  • Julgransplundring: vakant,

  • Mat&dryck mm: Kia Thorell och Anna Bergholz,

 • Olympiapicknick: Camilla Bergman,

 • Tallkrogen Loppis: Christer Karlsson,

  • Trädgårdsvandring: Inga Lundén.

19. Fastställande av medlemsavgift

Beslöts vara oförändrad, med reservation för vad Villaägareföreningen beslutar.

20. Fastställande av arvoden till styrelse, revisorer och funktionärer

Beslöts vara oförändrade.

21. Motioner till årsmötet

Inga motioner har inkommit.

22. Frågestund

Frågestunden blev livlig och frågor som kom upp var bl.a.:

  • -Vem som ansvarar för återvinningsstationerna. Svar: Det gör Stadsdelsförvaltningen.

  • -Om träden i Tallkrogen. Svar: Lindarna vid Tallkrogsplan beskärs regelbundet.

Förslag: Lärkträden i korsningen Lingvägen/Viktor Balcks väg tas bort och ersätts av tallar.

Svar: Pelle Andersson i Farsta SDN motionerar om detta.

- Om konstnärlig utsmyckning i Tallkrogen. Förslag: Fem olympiaringar som alternativ i

rondellen. Svar: Varit uppe i SDN och fått avslag.

Däremot har det nya lysande konstverket ”Kom in på en kopp” av Kristina Müntzing i det

nybyggda kvarteret Giggen vid Kaggeholmsvägen, fått pris som ”Årets projekt 2018” av

Stockholm Konst.

23. Avslutning av mötet