Årsmöte 2018

Protokoll fört vid årsmöte den 17 april 2018 i Tallkrogens Trädgårdsstadsförening

Plats: Tallkrogens skola, matsalen.

1. Årsmötets öppnande

Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Karin Linder.

2. Frågan om mötets behöriga utlysning

Mötet ansåg årsmötet vara behörigt utlyst.

3. Fastställande av dagordning

Årsmötet fastställde dagordningen.

4. Val av ordförande för årsmötet

Ulrika Vesterlund valdes till årsmötesordförande.

5. Val av sekreterare för årsmötet. Inga Lundén, vice ordförande valdes till årsmötessekreterare

6. Val av två justerare tillika rösträknare Till justerare tillika rösträknare valdes Bengt Gustafsson och Hugo Blom.

7. Framläggande av verksamhetsberättelse

Ordförande Karin Linder föredrog verksamhetsberättelsen. Se bilaga.

8. Framläggande av resultat- och balansräkning

Kassören Hans-Göran Furtenbach hänvisade till resultat- och balansräkning. (Bilaga) På frågan vad den största största skillnaden är, jämfört med räkenskapsåret dessförinnan, svarade kassören att det 2017 inte arrangerades någon julgransplundring. Något som gjordes i januari 2018 och kommer att redovisas i detta års räkning.

9. Revisionsberättelse

Framlades av revisorerna Yvonne Rydén och Hugo Blom och godkändes av mötet.

10. Beslut om godkännande av verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkning

Verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkning godkändes av årsmötet.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.

12. Förslag till budget och verksamhetsplan

Förslag till budget och verksamhetsplan föredrog av vice ordförande Inga Lundén. (Se bilagor).

13. Val till ordförande och kassör på ett år

Föreningens ordförande Karin Linder står i begrepp att flytta från Tallkrogen och valberedningen har haft i uppdrag att hitta en ny ordförande. Ledamoten i Valberedningens Henrik Feldt, tillika redaktör för Tallkrogsbladet, föredrog valberedningens förslag.

Camilla Bergman i nuvarande valberedningen kandiderar till uppdraget som ordförande. Camilla Bergman höll en kort presentation av sig själv, sitt engagemang i Tallkrogen och Trädgårdsstadsföreningen och varför hon vill ta på sig uppdraget.

Föreningens nuvarande kassör Hans Göran Furtenbach lämnar sitt uppdrag efter 17 år och styrelsens medlemsansvarige Christer Karlsson har förklarat sig villig att åta sig uppdraget. Även han presenterade sig.

Årsmötet beslöt välja Camilla Bergman och Christer Karlsson till ordförande respektive kassör Tallkrogens Trädgårdsstadsförening.

14. Val av tre ordinarie ledamöter på ett år

Valberedningen föreslog omval av Anders Lehto, nu som vice ordförande och Inga Lundén, nu som sekreterare.

Något tredje förslag hade inte valberedningen. Olga Ståhl anmälde dock sitt intresse vid sittande möte. Hon presenterade sig och sitt särskilda intresse för kommunikationsfrågor.

Årsmötet beslöt välja Anders Lehto, Inga Lundén och Olga Ståhl till ordinarie styrelseledamöter i Tallkrogens Trädgårdsstadsförening.

15. Val av två revisorer på ett år.

Valberedningen föreslog omval av Yvonne Rydén och Hugo Blom.

Årsmötet valde Yvonne Rydén och Hugo Blom till revisorer för Tallkrogens Trädgårdsstadsförening.

16. Val av en revisorssuppleant på ett år

Hans-Göran Furtenbach förklarade sig villig att åta sig detta uppdrag.

Årsmötet valde Hans-Göran Furtenbach till revisorssuppleant i Tallkrogens Trädgårdsstadsförening.

17. Val av valberedning, tre personer på ett år

Henrik Feldt och Christine Tungelstedt ställer upp för omval. Den tredje platsen är vakant och valberedningen samt styrelsen söker en ledamot under året.

Årsmötet valde Henrik Feldt och Christine Tungelstedt till ledamöter i valberedningen i Tallkrogens Trädgårdsstadsförening.

18. Övriga tillsättningar av lediga och nya uppdrag

1 och 2. Ledamöterna i festkommittén kvarstår, men en sammankallande sökes.

5 och 6. Christer Karlsson är ansvarig för loppisen i år och söker samarbete med Olympia/garageloppisen. Johan Caracolias anmälde sig som ansvarig för Olympia-loppet. Båda söker frivilliga Tallkrogsbor.

Övriga uppdrag finns kvar för engagerade. Flygbladet som beskriver uppdragen och delades ut på årsmötet, modifieras och går ut i en ny upplaga.

19. Fastställande av medlemsavgift

Medlemsavgiften föreslogs vara oförändrad och årsmötet fastställde detta.

20. Fastställande av arvoden till styrelse, revisorer och funktionärer

Arvodena föreslogs vara oförändrade och årsmötet fastställde detta.

21. Motioner ställda till årsmötet

En motion hade kommit in från Ulla Gunnarsson, som föreslår att föreningen ska ”ta tag i frågan om en belyst julgran” till Tallkrogens Centrum. Styrelsen föreslog att årsmötet skulle bifalla motionen och ge styrelsen detta uppdrag, vilket årsmötet beslöt.

22. Frågestund

Många frågor och förslag kom upp och diskuterades livligt. Bl.a. dessa:

  • att kvartersombuden får i uppdrag att hålla koll på nyinflyttade och presentera Tallkrogens Trädgårdsstadsförening för dem.

  • att Tallkrogen ska presentera sig och Olympiaområdet med en blomsterrabatt i form av de Olympiska ringarna vid rondellen.

  • att styrelsen ska förhöra sig om vad som händer med den föreslagna löparslingan i Majroskogen och med Tallkrogens bollplan.

  • att undersöka om bostadsbolagen kan upplåta fler parkeringsplatser på tomtmark, för att minska gatuparkeringen. En trafikgrupp föreslås för att hantera dessa och andra frågor.

23. Avslutning

Ordföranden förklarade årsmötet avslutat och fick en varm applåd av mötet för sin insats.

Därefter informerade Maria Sandgren, trädgårdsmästare, och Inga Lundén om den Trädgårdsvandring, som äger rum den 2 juni kl 11.00 med samling vid uppgången till tunnelbanan. Flera har ställt upp och öppnat sina trädgårdar, mer 2-3 stycken till behövs! Skicka ett mail till ingalunden@gmail.com senast den 22 maj.

Tre viktiga personer i föreningen tackades för sina insatser för Tallkrogens Trädgårdsstadsförening: Hans-Göran Furtenbach, kassör i styrelsen sedan 17 år (!) och Kina Sellergren nästan lika mångårig i festkommittén, där hon fram tills nu varit sammankallande. Samt Karin Linder, ordförande ett viktigt år.

Mötet avslutads med dragning i ett lotteri med Tallkrogenvinster.

Inga Lundén

Mötessekreterare