Ramverk

Grannsamverkan i Tallkrogen 2019

Uppdaterad senast:

2019-12-30 Uppdaterat avsnitt "organisation i vår grannsamverkan" pga. förändring/tillägg av rollen områdesombud samt att vi börjar med gruppvandring varje vecka.

Generell information om detta dokument.

Informationen som finns här är till mångt och mycket hämtat från www.samverkanmotbrott.se bl.a dokumentet ”Grannsamverkan i praktiken.pdf” som nämns nedan i detta dokument”.

Vi har sedan anpassat den till vår förenings behov. Kraven för att bedriva grannsamverkan finns dock kvar och ska vara tydliga. Vi har valt att anpassa skriften då vi behöver ett tydligt ramverk för hur vi ska bedriva grannsamverkan så alla lätt kan ta till sig informationen.

Har du frågor om dokumentet, har upptäckt felaktigheter eller vill bidra på något annat sätt kan du maila till info@tallkrogenstf.se.

Syfte och mål

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

Målet med Grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden. Detta uppnås genom sociala nätverk bestående av boende i ett område som samarbetar, stödjer och hjälper varandra och samtidigt har en god uppmärksamhet på vad som händer i området och har kontakt med polisen. Grannsamverkan ger också möjlighet till ökad kunskap om risker, hur man förebygger skador och skyddar sin boendemiljö mot brott.

Grannsamverkan i Tallkrogen

Tallkrogen består av ca 1000 villor och flera flerfamiljshus.

Genom åren så har grannsamverkan fungerat på många olika sätt, ibland har det vara stor aktivitet och ibland har det varit mindre aktivitet. Idag 2019 är aktiviteten ganska låg och det är inte så många som vandrar, samt att det är inte alltid vi har kontakt med våra grannar.

Det sker många inbrott och annan skadegörelser och det av olika orsaker som oftast kan hanteras genom en bättre grannsamverkan.

Sedan år 2017 har Grannsamverkan flyttat in sin funktion i Tallkrogens trädgårdsstadsförening. Det är bra då vi kan hjälpas åt att hålla igång samverkan på flera olika plan.

Det finns även ett behov att starta om grannsamverkan för att få lite ny energi och skapa samhörighet i Tallkrogen igen.

Tallkrogens trädgårdsstadsförening arbetar för att skapa ett trevligare, attraktivare och tryggare Tallkrogen, vilket en väl fungerande grannsamverkan kan bidra med.

Övergripande krav för att vi ska kunna bedriva Grannsamverkan

För att området ska få använda Grannsamverkanskylten och övrigt material från Samverkan mot brott ska verksamheten/samverkan uppfylla följande krav:

 • Polisen ska ha tydlig roll i samverkansarbetet.

 • Organisation och bedrivande av Grannsamverkan ska motsvara beskrivningen i broschyren ”Grannsamverkan i praktiken”.

 • Möten ska anordnas löpande med inblandade aktörer och boende för att se till att hålla verksamheten levande.

 • Information till boende om brottsutveckling etc. ska tillhandahållas via polis/kommun regelbundet.

 • Utbildningen ska utöver information om hur Grannsamverkan fungerar också innehålla brottsförebyggande information till den enskilde.

Organisation i vår grannsamverkan

Organisationen som beskrivs här är hämtade från ”Grannsamverkan i praktiken” vi har valt ut de roller som passar i vår förening.

Polisen

Polisens uppgift i Grannsamverkan är att dela information. Det är Huvudkontaktombudet som har den aktiva kontakten med dem och som sen delar information med övriga i Grannsamverkan.

Grannsamverkansteam

Ett grannsamverkansteam där huvudkontaktombudet ingår som träffas regelbundet för att hjälpas åt med att hålla igång samverkan och hjälper till så grannar träffas och kommer ut och vandrar tillsammans. Hjälper till med att underhålla ramverk och undanröja andra hinder.

Huvudkontaktombudet

Har kontakt med polisen och områdesombuden samt håller ett register över kontaktombud och de medlemmar som har en väst för att kunna vandra i området.

Ordnar möten med områdesombuden varje halvår för att informera om läget, fånga upp olika frågor och förslag på förbättringar.

Informera om Coyard och utbilda områdesombuden i hur den används.

Skyltning

Vara aktiv vid planläggning och uppsättandet av Grannsamverkanskylt/ar i området, samt omgående byta ut trasiga, urblekta eller nedklottrade skyltar (nya skyltar beställs via polisen). Skyltarna ska användas med förnuft och enbart sättas upp vid infarter till bostadsområdet och på andra särskilt viktiga platser (mot eventuell allmänning, vid gemensam parkering etc).

Områdesombud

I Tallkrogen ingår 1056 hushåll. Vi har delat in dem i 9 st områden och utsett ett ombud för varje området.

 • Har kontakt med Huvudkontaktombudet regelbundet

 • Har kontakt med de kontaktombud som ingår i sitt område

 • Årligen ha en träff med kontaktombuden i det egna området och diskutera samarbetet.

 • Informera om Coyard och hjälpa de som behöver/vill ha hjälp att komma med i gruppen Tallkrogens grannsamverkan.

Kontaktombuden

Utbildning och information:

 • Delta i utbildning hos polis/kommun avseende Grannsamverkan.

 • Delta i informationsträffar ordnade av polis eller omårdes/huvudkontaktombud ca 1 ggr/ 6 mån

 • Informera hushållen i det egna området om Grannsamverkan och skapa engagemang för medverkan och löpande ansvara för att hushåll i det egna området får del av ny information.

 • Årligen ha en träff med grannarna i det egna området och diskutera samarbetet.

 • Till anslutna hushåll fördela dekaler och annan information, från polis, samt kunna hänvisa de boende till blanketter som bland annat Grannlappen, inventarieförteckning och blankett för iakttagelser i samband med misstänkt brott. Information och blanketter finns att ladda ner från www.samverkanmotbrott.se.

 • Informera nyinflyttade om Grannsamverkan, inbjuda dessa att delta och leverera relevant information till dem.

Listning av hushåll

 • Upprätta och löpande uppdatera lista med kontaktuppgifter över de hushåll som ingår i områdets Grannsamverkan för att kunna fortsätta informera.

 • Information till Huvudkontaktombudet om vilka som har fått en gul väst.

Medlemmar

Det är viktigt att man engagerar sig om man är medlem för att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

För att trygga området Tallkrogen behöver vi även visa oss ute på olika tidpunkter. Det är nödvändigt för att visa att vi bryr oss om vårt område och även att vi bryr oss om ungdomarna som bor här.

En planering över när du kan vandra och då med den gula västen på dig med loggan ”Grannsamverkan” på är att rekommendera. Har du ingen väst och vill vara med och vandra, kontakta huvudkontaktombudet.

Meddela ditt kontaktombud vilka dagar som passar dig och hur ni ska hålla kontakt med varandra.

Vandring kan ske på olika sätt och du gör det som passar dig:

 • Har du hund

  • Om du har hund kan du gå ut och vandra själv.

 • Du kan gå 2 eller flera

  • Vandring kan ske om man är minst 2 personer. Om brott sker kan en ha uppsikt och en kan ringa polisen alternativt 112.

Tillsammans med grannsamverkan

Grannsamverkan anordnar vandringar regelbundet, då kan man vara med och lära känna sina grannar. Minst en gruppvandring i vecka vanligen på tisdagar kl. 20:00 och vi uppskattar om så många som möjligt kan vara med. Vi träffas under bron vid T-banan. När vandringarna sker kan du se i kalender i appen Coyrad.

OBS! Beakta alltid den risk du själv utsätter dig för om du har för avsikt att ingripa mot en gärningsman. Vi rekommenderar att du vid upptäckt av brott först larmar polisen och därefter iakttar och noterar till polisen anländer.

Coyard (laddas ned till smartphone alt. Logga in via browser/dator).

Vi har en grupp i appen Coyard (du kommer även åt den via din dator/browser) som heter ”Tallkrogens grannsamverkan”. Om du är medlem i grannsamverkan så kan du vara med i gruppen och får då information om händelser och aktiviteter som sker. Aktiviteterna lägger vi in i kalendern och det kan vara allt från fika/picknick-träffar till vandringar i grupp.

Om du har möjlighet att använda appen så rekommenderar vi det. Det blir enklare att administrera och hålla kontakt med medlemmar. Medlemmar kan även ha kontakt med varandra och skapa egna grupper tex. Grannar som behöver hålla kontakten och meddela varandra vid frånvara mm.

Vi kommer självklart även ha kontakt med de som inte kan använda Coyard på andra sätt, det gör du upp tillsammans med ditt kontaktombud.

Vad kan du göra själv?

Det finns en hel rad med åtgärder man kan göra för skydda sin egendom. Förutom att du hittar de i dokumentet ”Grannsamverkan i praktiken” så bifogar vi ett eget dokument ” Brottsförebyggande åtgärder”.