Rapporter‎ > ‎

Höstmötet 2011

Rapport från Höstmötet den 24 oktober

Höstmötet inleddes med att två stadgeändringar klubbades igenom nämligen:
  • Ordinarie ledamöter väljs för en tid av ett år. 
  • För ändring av föreningens stadgar fordras beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, med minst en månads mellanrum, varav det ena är ordinarie årsmöte. 

Efter det hälsades Maria Danielsson från Byggnadsnämnden samt Magnus Rönn från Stadsmuseet välkomna. De var inbjudna för att berätta om regler och riktlinjer för Tallkrogen med hänsyn taget till Tallkrogens klassning som särskilt kulturintressant område.

Det berättades om planbestämmelser för Tallkrogen, miljöprogrammet för Tallkrogens småstugeområde från 1980 som gäller ännu, marks om får bebyggas, brandgrupper, friggebodsregler samt bygglov.

En sammanfattning av riktlinjer vid tillbyggnad gjordes vilken lydde:
  • Bevara Gatubilden 
  • Ej påbyggnad av ytterligare våning 
  • Underordna tillägg (indrag, lägre nock, ej lägre eller bredare än ursprungshusets gavel) 
  • Ursprungliga material och detaljer 

Styrelsen